24.10.2020-3.01.2021 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 1-8) 24.10.2020-3.01.2021 r. - Nauczanie zdalne (klasy 1-8) 23.12.2020-1.01.2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna 4-17.01.2021 r. - Ferie zimowe

Rekrutacja dzieci zamieszkałych w obwodzie

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

do klasy pierwszej

 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są:

1)      dzieci 7-letnie - urodzone w 2013 r.,

2)      dzieci 6-letnie - urodzone w 2014 r. - na wniosek rodziców, jeżeli dziecko:

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

3)      oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców (zgłoszenie podpisują oboje rodziców). Zgłoszenie składa się do dyrektora szkoły w terminie do 9 marca 2020 r.

Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata oraz rodziców kandydata.